මුල ගී පද සොවින් පිරි මගේ හදවත
F
T
P

සොවින් පිරි මගේ හදවත ගී පද

සොවින් පිරි මගේ හදවත
තුලින් මතුවෙවී පිටවන
හැඟුම් කැටිගැසී ගෙන දේ
සිතට වේදනා

සුවෙන් මා එදා සැතපුන
යහන් මත මහත් විස කටු
තිබෙන්නා වූ ලෙසට දැනේ
ගතට වේදනා

ගතත් වේදනාවෙන් පිරි
සිතත් සෝ දුකින් බරවී
දෙනෙත් අඳ නොවී තිබුනත්
ඉනුත් නැහැ සුවේ

කනක් බිහිරි වී නැති මුත්
අමුත්තක් වෙලා නැහැ කිසි
එහෙත් ඉන් හොඳක් මිහිරක්
මෙතෙක් නැහැ ඇසී
මෙතෙක් නැහැ ඇසී
මෙතෙක් නැහැ ඇසී

සොවින් පිරි මගේ හදවත
තුලින් මතුවෙවී පිටවන
හැඟුම් කැටිගැසී ගෙන දේ
සිතට වේදනා

දෙඅත් සහ දෙපා කොර වී
නැතත් ඉන් ලබන්නට හැකි
කිසිත් සම්පතක් සතුටක්
මෙතෙක් නැහැ ලැබී

මිහිරි යන වදන පමණක්
අසා ඇති නමුත් ඒ තුල
ඇහිරිලා තිබෙන අරුතක්
මෙතෙක් නැහැ දැනී
මෙතෙක් නැහැ දැනී
මෙතෙක් නැහැ දැනී

සොවින් පිරි මගේ හදවත
තුලින් මතුවෙවී පිටවන
හැඟුම් කැටිගැසී ගෙන දේ
සිතට වේදනා

සුවෙන් මා එදා සැතපුන
යහන් මත මහත් විස කටු
තිබෙන්නා වූ ලෙසට දැනේ
ගතට වේදනා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021