මුල ගී පද ශ්‍රී ලංකාවේ එළිය මිණිපුරයි
F
T
P

ශ්‍රී ලංකාවේ එළිය මිණිපුරයි ගී පද

ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි
ලොවම සිසාරා
පැතිරෙන්නෙ ඒ නමයි
රූ ලඳුන් සොයාලා
ඔබ එන්නෙ මෙහි තමයි
ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි

රුවන් පුරේ කළු ගං රැජිනි
බඳ ලෙලවා රඟට ගලන්නි
රුවන් පුරේ කළු ගං රැජිනි
බඳ ලෙලවා රඟට ගලන්නි

රුවන් පුරය සිරියාවයි
සමන් දෙවිඳු කරුණාවයි
රුවන් පුරය සිරියාවයි
සමන් දෙවිඳු කරුණාවයි

රුවන් පුරය
අපේ ගම තමයි
රුවන් පුරය
අපේ ගම තමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි
ලොවම සිසාරා
පැතිරෙන්නෙ ඒ නමයි
රූ ලඳුන් සොයාලා
ඔබ එන්නෙ මෙහි තමයි
ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි

සිරිපා නැග යන එන ගමනේ
විඩා නිවාගෙන සිත තුටිනේ
සිරිපා නැග යන එන ගමනේ
විඩා නිවාගෙන සිත තුටිනේ

සමන් දෙවිඳු බලන රටයි
ලොව සැමතැන පතල නමයි
සමන් දෙවිඳු බලන රටයි
ලොව සැමතැන පතල නමයි

රුවන් පුරය
අපේ ගම තමයි
රුවන් පුරය
අපේ ගම තමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි
ලොවම සිසාරා
පැතිරෙන්නෙ ඒ නමයි
රූ ලඳුන් සොයාලා
ඔබ එන්නෙ මෙහි තමයි
ශ්‍රී ලංකාවේ
එළිය මිණිපුරයි

ගීත ගායනය

ඇනස්ලි මාලේවන
ඇනස්ලි මාලේවන ගේ තවත් ගී පද

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021