මුල ගී පද සුදු මුතු රළ පෙළ කිඳුරු කොදෙව්වේ
F
T
P

සුදු මුතු රළ පෙළ කිඳුරු කොදෙව්වේ ගී පද

සුදු මුතු රළ පෙළ
කිඳුරු කොදෙව්වේ
පාවඩ පලස එලා

සිඳු ළඳ ගෙනදුන්
මුතු කැකුළක් සේ
ඔබ මට තිළිණ වෙලා

සුදු මුතු රළ පෙළ
කිඳුරු කොදෙව්වේ
පාවඩ පලස එලා

සිඳු ළඳ ගෙනදුන්
මුතු කැකුළක් සේ
ඔබ මට තිළිණ වෙලා

යුග දිවි වැල්ලේ
අඳුරු ඉසව්වේ
මුකුලිත සිතැඟි සලා

අරුණැල්ලක් සේ
අරුණැල්ලක් සේ
නුබ මිණ පායා
සනහස ජනිත කළා

සුදු මුතු රළ පෙළ
කිඳුරු කොදෙව්වේ
පාවඩ පලස එලා

සිඳු ළඳ ගෙනදුන්
මුතු කැකුළක් සේ
ඔබ මට තිළිණ වෙලා

සැඩ රළ රැල්ලේ
සැලෙන කැදැල්ලේ
රැඳුනෙමි සරණ සොයා

පවනැල්ලක් සේ
පවනැල්ලක් සේ
නොම හැර ආවෙමි
ඔබ හද සැදෙන තුරා

සුදු මුතු රළ පෙළ
කිඳුරු කොදෙව්වේ
පාවඩ පලස එලා

සිඳු ළඳ ගෙනදුන්
මුතු කැකුළක් සේ
ඔබ මට තිළිණ වෙලා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරිවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021