මුල ගී පද සුළං කපොල්ලේ තැනුණු කැදැල්ලේ
F
T
P

සුළං කපොල්ලේ තැනුණු කැදැල්ලේ ගී පද

සුළං කපොල්ලේ
තැනුණු කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ
නිල් කඳු රැල්ලේ

සුළං කපොල්ලේ
තැනුණු කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ
නිල් කඳු රැල්ලේ

කූඩු කැඩී තැන තැන ගිය
පුංචි කිරිල්ලී
දැන් ඔබ ළඟ සිටී රුවන්
විලස නොසෙල්වී
යොදුන් ගණන් ඔබමැ සොයා
ආ සියුමැල්ලී
පිළිගනු ඈ කොහි යන්ටද
නැවත ඉගිල්ලී

සුළං කපොල්ලේ
තැනුණු කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ
නිල් කඳු රැල්ලේ

ඇයට මවක් පියෙක් නොමැත
සිතිජ වළල්ලේ
කඳුළ පමණි ඇයට උරුම
දවස මුළුල්ලේ
ඔබ තනිකඩ කුරුලු රජෙකි
වෙසෙන නිදැල්ලේ
ඇයට ලැගුම් දෙන්න සබඳ
ඔබේ කැදැල්ලේ

සුළං කපොල්ලේ
තැනුණු කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ
නිල් කඳු රැල්ලේ

සුළං කපොල්ලේ
තැනුණු කැදැල්ලේ
කෑලි කැඩී බිඳී වැටේ
නිල් කඳු රැල්ලේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021