මුල ගී පද සුළඟ නුඹ වගේ සිත් මල වටා එතී
F
T
P

සුළඟ නුඹ වගේ සිත් මල වටා එතී ගී පද

සුළඟ නුඹ වගේ සිත් මල වටා එතී
මල් සුවඳ හොර හොරෙන් අරං
යන්නටම හදයි
වැස්ස නුඹ වගේ සිත් මලට ඇදවැටී
මලේ පාට නොසේදීම පුදුමයක් තමයි

සිත හැඳිනුවෙත් නුඹයි
පසුපසම එලව එලවා විත්
සැනසුවෙත් නුඹයි
නුඹ මගේ හිත අරන් ගියා
පුදුමයක් නොවෙයි

සුළඟ නුඹ වගේ සිත් මල වටා එතී
මල් සුවඳ හොර හොරෙන් අරං
යන්නටම හදයි
වැස්ස නුඹ වගේ සිත් මලට ඇදවැටී
මලේ පාට නොසේදීම පුදුමයක් තමයි

සිත තනි කලෙත් නුඹයි
මගෙ හිතේ සියුම් තැන් සොය සොය
රිදෙව්වෙත් නුඹයි
ඒත් නුඹෙන් සිත නොමිදෙයි
පුදුමයක් තමයි

සුළඟ නුඹ වගේ සිත් මල වටා එතී
මල් සුවඳ හොර හොරෙන් අරං
යන්නටම හදයි
වැස්ස නුඹ වගේ සිත් මලට ඇදවැටී
මලේ පාට නොසේදීම පුදුමයක් තමයි

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

යමුනා මාලනී පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021