මුල ගී පද සුනිල්වන් නුවන් යුග වසා උතුර උතුරා
F
T
P

සුනිල්වන් නුවන් යුග වසා උතුර උතුරා ගී පද

සුනිල්වන් නුවන් යුග
වසා උතුර උතුරා
ගැලූ කඳුළු ගංගාවෙ
ඇය දැන් කිඳීලා
ඔබේ වරය දෙනු මැනවි
තව දුක නොදීලා
හැදූ මව්නි පියතුමනි
කරුණාව පාලා

මට මේක දඟ ගෙයකි
දෙන වේදනාවන්
සතුටයි දුකයි කඳුළ
එක සේ දරා මං
සැනසී සිටින්නෙම්ද
ඇගෙ දුක බලා දැන්
සුවසෙත පතා දෙන්න
ආසිරි දයාවෙන්

සුනිල්වන් නුවන් යුග
වසා උතුර උතුරා
ගැලූ කඳුළු ගංගාවෙ
ඇය දැන් කිඳීලා
ඔබේ වරය දෙනු මැනවි
තව දුක නොදීලා
හැදූ මව්නි පියතුමනි
කරුණාව පාලා

රජ දහන වැලි කතර
වුව උරුම වේ නම්
මට ඈගෙ පිළිසරණ
මතු වාසනාවන්
මගෙ ජීවනේ ගීයෙ
ඇගෙ හඬ නොවේ නම්
හද වෙණෙහි සත් සර
සදා ගොළු උනාදෙන්

සුනිල්වන් නුවන් යුග
වසා උතුර උතුරා
ගැලූ කඳුළු ගංගාවෙ
ඇය දැන් කිඳීලා
ඔබේ වරය දෙනු මැනවි
තව දුක නොදීලා
හැදූ මව්නි පියතුමනි
කරුණාව පාලා

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021