මුල ගී පද සුපෙම් සුවඳක් අරන් ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
F
T
P

සුපෙම් සුවඳක් අරන් ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින් ගී පද

සුපෙම් සුවඳක් අරන්
ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැඳෙමූ සිතේ
ඔබයි මගෙ ජීවිතේ

හිනා අහුරක් අරන්
නැවුම් පැතුමක් ලෙසින්
සදා රැඳෙමූ සිතේ
ඔබයි මගෙ ජීවිතේ

පහන් තරුවක් වෙලා
ඔබේ ලෝකය පුරා
හිඳින්නම් සෑමදා
ළඟින් මියෙනා තුරා

ඔබේ සෙවනට වෙලා
දෙපා මුල දැවටිලා
රැඳී ඉන්නම් සදා
හදින් සෙනෙහස පුදා

සුපෙම් සුවඳක් අරන්
ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැඳෙමූ සිතේ
ඔබයි මගෙ ජීවිතේ

ඔබේ සුරතල් සිනා
නිවයි දුක් වේදනා
පිරී සිත සැනසුනා
හදේ සෙනෙහස නිසා

බැතින් පෙරුමන් පුරා
ඇවිත් සසරේ සරා
හිතේ නැවතුණු නිසා
මමත් ඔබගෙයි සදා

සුපෙම් සුවඳක් අරන්
ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැඳෙමූ සිතේ
ඔබයි මගෙ ජීවිතේ

හිනා අහුරක් අරන්
නැවුම් පැතුමක් ලෙසින්
සදා රැඳෙමූ සිතේ
ඔබයි මගෙ ජීවිතේ

හ්ම් හ්ම්ම් හ්ම්ම් හ්ම්ම් හ්ම් හ්ම්
හ්ම් හ්ම්ම් හ්ම්ම් හ්ම්ම් හ්ම් හ්ම්

ගීත ගායනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021