මුල ගී පද සුපෙම් වී සිටිනා සඳ
F
T
P

සුපෙම් වී සිටිනා සඳ ගී පද

සුපෙම් වී සිටිනා
සඳ කතාව
මා පතනා
හැඟුම් වී පෙමිනා
ඔබ නිසාම
මා නිවෙනා

පෙම වෑහීලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

පෙම වෑහිලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

සීතේ රහසින්
ලං වීලා
මා හා දෑසින්
යා වීලා
ආශා දහසින්
මත් වීලා
මාගේ දෑතින්
අල්ලාලා

සීමා මායිම්
නෑ කීවා
මා හා ලං වී
ඔබ ආවා

පෙම වෑහීලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

පෙම වෑහිලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

මාගේ සිහිනේ
ඉටුවීලා
ගේනා හැඟුමන්
උතුරාලා
පා වී ඇවිදින්
සිත දීලා
මාගේ පැතුමන්
සරසාලා

සීමා මායිම්
නෑ කීවා
මා හා ලං වී
ඔබ ආවා

පෙම වෑහිලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

පෙම වෑහිලා
නැහැවීලා
සිත මාග‍ේ
සුව විඳිනා

සුපෙම් වී සිටිනා
සඳ කතාව
මා පතනා
හැඟුම් වී පෙමිනා
ඔබ නිසාම
මා නිවෙනා

ගීත ගායනය

උපේකා නිර්මානි
උපේකා නිර්මානි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ශෙහාන් ගලහිටියාව

සංගීත නාද රටා

නිමේෂ් කුලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021