මුල ගී පද සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
F
T
P

සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා ගී පද

සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
හිතේ තියෙන ආදරේ ඇස් දෙකේම ලියවිලා
සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
හිතේ තියෙන ආදරේ ඇස් දෙකේම ලියවිලා
මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා
මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා

සිනාසෙන්න ආදරෙන් ඉහේ මල් පිපේ මගේ
හිතින් වින්ද වේදනා කොහේදෝ ගියේ ළඳේ
සිනාසෙන්න ආදරෙන් ඉහේ මල් පිපේ මගේ
හිතින් වින්ද වේදනා කොහේදෝ ගියේ ළඳේ

මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා
රෑ ගොම්මනේ ගුලිවෙලා තනිවෙමින්
මේ ආදරේ විඳගමු සුන්දරී

මගේ පුංචි පැල්පතේ පහනමයි ඔයා සඳේ
නිවී යන්න දෙන්නෙ නෑ දිවුරමී සදා ප්‍රියේ
මගේ පුංචි පැල්පතේ පහනමයි ඔයා සඳේ
නිවී යන්න දෙන්නෙ නෑ දිවුරමී සදා

මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා
රෑ ගොම්මනේ ගුලිවෙලා තනිවෙමින්
මේ ආදරේ විඳගමු සුන්දරී

සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
හිතේ තියෙන ආදරේ ඇස් දෙකේම ලියවිලා
සුරංගනාවී මගේ හඳක් වගේ පායලා
හිතේ තියෙන ආදරේ ඇස් දෙකේම ලියවිලා
මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා
මේ තරම් හීනයක් නෑ ඉතින් ළංවෙලා
සත්තමයි ආදරේ තටු අරන් ඉගිලිලා

ගීත ගායනය

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්පත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

සංගීත නාද රටා

රාජ්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021