මුල ගී පද සුවඳ දෙන මල් වනේ
F
T
P

සුවඳ දෙන මල් වනේ ගී පද

සුවඳ දෙන මල් වනේ
බිඟුන් බැඳිලා
කඳුළු බිඳු නිල් නුවන්
පුරා රැඳිලා
ඔබේ ළමැදේ සෙනේ මැදුරේ
සුසුම් නැගිලා

සුවඳ දෙන මල් වනේ
බිඟුන් බැඳිලා
කඳුළු බිඳු නිල් නුවන්
පුරා රැඳිලා

මේ නුරා සැඳෑ කලේ
සෝ සුසුම් හෙලා
ඈත තාරකා දිහා
නිල් නුවන් යොමා
ඒ ඔබේ සුපෙම්වතා
ඒවි දෝ බලා
නෑ පලේ තැවී හඬා
වේදනා දරා
වේදනා දරා

සුවඳ දෙන මල් වනේ
බිඟුන් බැඳිලා
කඳුළු බිඳු නිල් නුවන්
පුරා රැඳිලා

මේ ලොවේ දිනූ අපේ
ජීවිතේ කෙටී
කාලයේ රහස් වසා
ජීවිතේ ගලයි
මේ කුළුත් පියා සලා
කුළින් කුළේ රැඳෙයි
ආදරේ අමා හැඟුම්
මා සිතේ නැගෙයි
මා සිතේ නැගෙයි

සුවඳ දෙන මල් වනේ
බිඟුන් බැඳිලා
කඳුළු බිඳු නිල් නුවන්
පුරා රැඳිලා
ඔබේ ළමැදේ සෙනේ මැදුරේ
සුසුම් නැගිලා

සුවඳ දෙන මල් වනේ
බිඟුන් බැඳිලා
කඳුළු බිඳු නිල් නුවන්
පුරා රැඳිලා

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021