මුල ගී පද සුවඳැති කුසුමක
F
T
P

සුවඳැති කුසුමක ගී පද

සුවඳැති කුසුමක
සුසිනිඳු පෙති මත
සුවය වැනි
ඔබෙ හද තුල මට
සිහිලස සැනසුම
ඇතිය නිති

උකුලක නැළැවෙන
බිළිඳකු ලෙස
තුරුලේ සිටිමි
මුළු ලොව මට ඇත
ඔබ ළඟ සිත සුව
යහන නිදි

මගෙ සිත සනසන
උල්පත වැනි
ඔබෙ සිනා රැළි
දැක මම පිබිදෙමි
පුරසඳ දුටු කොඳ
කැකුළු මෙනි

මගෙ හද පිනවන
ඔබෙ නෙත් පවසන
රහස දැනී
පන නළ ඇති තුරු
තනි රැක සහනය
සතුට දෙමි

සුවඳැති කුසුමක
සුසිනිඳු පෙති මත
සුවය වැනි
ඔබෙ හද තුල මට
සිහිලස සැනසුම
ඇතිය නිති

උකුලක නැළැවෙන
බිළිඳකු ලෙස
තුරුලේ සිටිමි
මුළු ලොව මට ඇත
ඔබ ළඟ සිත සුව
යහන නිදි

හා හා ආහ හා හා
හහා හා හා
හා හහ හා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

මර්වින් පෙරේරා
මර්වින් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021