මුල ගී පද ටක් ගානව ටික් ගානව
F
T
P

ටක් ගානව ටික් ගානව ගී පද

ටක් ගානව ටික් ගානව
ටිකක් කනව දොර වහනව
හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන
සීයා බුලත්විට හපනවා
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ

ටක් ගානව ටික් ගානව
ටිකක් කනව දොර වහනව
හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන
සීයා බුලත්විට හපනවා
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ

ජැන්ඩි පහට සරම ඇඳලා
ඉන වට හවඩියක් බැඳලා
පුංචි අපට ආසා හිතෙන
ඉස්සර රජ කතා කියලා
ගෙයි පිල උඩ පැදුර එලන්
සීයා හරි සැපට නිදන්

ටක් ගානව ටික් ගානව
ටිකක් කනව දොර වහනව
හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන
සීයා බුලත්විට හපනවා
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ

පෝය දාට සිල් අරගෙන
තිස්සෙම බණ පද අහන්න
රෑට රෑට දොම් දොමිකිට
පුංචි රබන් පද කියන්න
ගෙයි පිල උඩ පැදුර එලන්
සීයා හරි සැපට නිදන්

ටක් ගානව ටික් ගානව
ටිකක් කනව දොර වහනව
හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන
සීයා බුලත්විට හපනවා
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ
කතන්දරේ කියන්නකෝ

ගීත ගායනය

පේෂලා මෙන්ඩිස්
පේෂලා මෙන්ඩිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021