මුල ගී පද තණ්හා ආශා ඔලගු කරේ ලා
F
T
P

තණ්හා ආශා ඔලගු කරේ ලා ගී පද

තණ්හා ආශා

තණ්හා ආශා
ඔලගු කරේ ලා
මඟ තොට නොබලා
වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්න ද
මේ යන්නේ
ඒ සැපත සොයන්න ද
මේ යන්නේ
කතරේ
ගිනිගත් වැලි තලයේ
තණ්හා ආශා

උතුරන ගංගා
නියඟය ආ දා
උතුරන ගංගා
නියඟය ආ දා

වියළී යනවා
ගහ කොළ මැලවී
වියළී යනවා
ගහ කොළ මැලවී

මල් හටගන්නා
වසන්තයම නෑ
මල් හටගන්නා
වසන්තයම නෑ

හැමදා
අප යන
මේ ගමනේ
තණ්හා ආශා

අඳුරෙන් ගැලවී
එළිය සොයන්නෝ
හැමදා අඳුරේ
අඳුර දකින්නෝ
අඳුර දකින්නෝ
දිවියේ සාරය

දිවියේ සාරය
මෙපමණි ඇත්තේ
අඳුරේ අප හැම
වල්මත් වී
තණ්හා ආශා

සැපත විනෝදේ
උපත කඳුළ වේ
විපත පියා වේ
මේ ලොව සැපතේ

විපත පියා වේ
මේ ලොව සැපතේ
පිය පුතු දෙදෙනා
එකටයි ඉන්නේ
කිසිදා
නැත උන්
වෙන් වෙන්නේ

තණ්හා ආශා
ඔලගු කරේ ලා
මඟ තොට නොබලා
වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්න ද
මේ යන්නේ
ඒ සැපත සොයන්න ද
මේ යන්නේ
කතරේ
ගිනිගත් වැලි තලයේ
තණ්හා ආශා

තණ්හා ආශා
තණ්හා ආශා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මඩවල එස්. රත්ණායක

සංගීත නාද රටා

ලයනල් අල්ගම
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021