මුල ගී පද තනි තරුවේ
F
T
P

තනි තරුවේ ගී පද

තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම
ඔතැන ඉන්න
මමත් මෙහෙම
මෙතැන ඉන්නවා

තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම
ඔතැන ඉන්න
මමත් මෙහෙම
මෙතැන ඉන්නවා

නෙතග නෙතග
පැටලි පැටලි
මුවග මුවග
ඇළලි ඇළලි

නෙතග නෙතග
පැටලි පැටලි
මුවග මුවග
ඇළලි ඇළලි
මෙතෙක් දුරක්
එක් වී පැමිණී

තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම
ඔතැන ඉන්න
මමත් මෙහෙම
මෙතැන ඉන්නවා

මහද අරණෙ
ළතැවි ළතැවි
රැඳෙනු බැරිව
ඉගිලි ඉගිලි

මහද අරණෙ
ළතැවි ළතැවි
රැඳෙනු බැරිව
ඉගිලි ඉගිලි
මගෙන් ඉවත
වැටිලා සැනසී

තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම
ඔතැන ඉන්න
මමත් මෙහෙම
මෙතැන ඉන්නවා

තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
තනි තරුවේ
තනි තරුවේ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021