මුල ගී පද තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්
F
T
P

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන් ගී පද

තනි වෙන්නට
මගේ ලොවේ
පුරුදු පාළුවෙන්
රැගෙන යන්න
සොඳුරියෙ ඔබෙ
සුවඳ මා ළඟින්

තනි වෙන්නට
මගේ ලොවේ
පුරුදු පාළුවෙන්
රැගෙන යන්න
සොඳුරියෙ ඔබෙ
සුවඳ මා ළඟින්

සිව් වසරක පෙම් ගීතය
ගොළු වෙලා ගියාදෝ
සිව් වසරක පෙම් ගීතය
ගොළු වෙලා ගියාදෝ
අළුත් ළොවක ඔබ සතුටින්
කිරුළු පැළඳුවාදෝ

තනි වෙන්නට
මගේ ලොවේ
පුරුදු පාළුවෙන්
රැගෙන යන්න
සොඳුරියෙ ඔබෙ
සුවඳ මා ළඟින්

මායාවකි ප්‍රේමය මා
හදවත රිදවූයේ
මායාවකි ප්‍රේමය මා
හදවත රිදවූයේ
සෝ ගීයකි දුක්බර වූ
සැනසුම කොහි වේදෝ

තනි වෙන්නට
මගේ ලොවේ
පුරුදු පාළුවෙන්
රැගෙන යන්න
සොඳුරියෙ ඔබෙ
සුවඳ මා ළඟින්

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021