මුල ගී පද තරහෙන් අහක බලා ඔබ නොදොඩා යනවා
F
T
P

තරහෙන් අහක බලා ඔබ නොදොඩා යනවා ගී පද

තරහෙන් අහක බලා
ඔබ නොදොඩා යනවා
හෙට දවසේ
යලි හමුවී
ඔබ මා සනසනවා

දෙනුවන් කැල්ම හෙලා
ඔබ හිනැහී දොඩනා
ඒ වදනේ
මා බැඳිලා
තව ආදරෙ වෙනවා

පෙම් හසරැල්
සඟවන් මුහුණේ
නැගෙනා මොහොතේ ඔබගේ
මා සැනසුම්
සුසුමන් හෙළුවා
ඔබ හා
බැඳිලා රහසේ

ඩිංගක් විහිළු කළා
ඇයි මේ තරහා වෙලා

තරහෙන් අහක බලා
ඔබ නොදොඩා යනවා
හෙට දවසේ
යලි හමුවී
ඔබ මා සනසනවා

දෙනුවන් කැල්ම හෙලා
ඔබ හිනැහී දොඩනා
ඒ වදනේ
මා බැඳිලා
තව ආදරෙ වෙනවා

ළං වුනොතින්
මොහොතක් ඔබගේ
සුවඳේ රැඳිලා මසිතේ
දුක් වියවුල්
නිවෙමින් දැනුණා
සහනේ ඔබගේ සෙනෙහේ

ඩිංගක් විහිළු කළා
ඇයි මේ තරහා වෙලා

තරහෙන් අහක බලා
ඔබ නොදොඩා යනවා
හෙට දවසේ
යලි හමුවී
ඔබ මා සනසනවා

දෙනුවන් කැල්ම හෙලා
ඔබ හිනැහී දොඩනා
ඒ වදනේ
මා බැඳිලා
තව ආදරෙ වෙනවා

තව ආදරෙ වෙනවා
තව ආදරෙ වෙනවා
තව ආදරෙ වෙනවා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021