මුල ගී පද තරිඳු නැගෙන යාමේ
F
T
P

තරිඳු නැගෙන යාමේ ගී පද

තරිඳු නැගෙන යාමේ
සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස
මතකේ නැගේ
කුමට එක්වුනාදෝ
කෙලෙස වෙන්වුනාදෝ
සැඟවී ගියාදෝ සෙනේහේ

තරිඳු නැගෙන යාමේ
සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස
මතකේ නැගේ
කුමට එක්වුනාදෝ
කෙලෙස වෙන්වුනාදෝ
සැඟවී ගියාදෝ සෙනේහේ

කොඳ මල් පිපී රෑ
මට ළං වෙලා
ගයනා වු
පෙම් ගායනා

කොඳ මල් පිපී රෑ
මට ළං වෙලා
ගයනා වු
පෙම් ගායනා

නෑසිලා ගියාවේ
තනිව තනි වුනාවේ
හමුවේ ද
සිහිනෙන් රැයේ

තරිඳු නැගෙන යාමේ
සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස
මතකේ නැගේ
කුමට එක්වුනාදෝ
කෙලෙස වෙන්වුනාදෝ
සැඟවී ගියාදෝ සෙනේහේ

මේ වේදනාවෝ
ඔබටත් දැනී
රතු වෙයි ද
ඔය නෙත් ඔබේ

මේ වේදනාවෝ
ඔබටත් දැනී
රතු වෙයි ද
ඔය නෙත් ඔබේ

තැවුල් නිවා දෑසේ
පැතුම් පතා ආයේ
හමුවෙන්න සසරේ යලි

තරිඳු නැගෙන යාමේ
සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස
මතකේ නැගේ
කුමට එක්වුනාදෝ
කෙලෙස වෙන්වුනාදෝ
සැඟවී ගියාදෝ සෙනේහේ

තරිඳු නැගෙන යාමේ
සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස
මතකේ නැගේ
කුමට එක්වුනාදෝ
කෙලෙස වෙන්වුනාදෝ
සැඟවී ගියාදෝ සෙනේහේ

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021