මුල ගී පද තරු අත් අකුරින් ලියා එවමි
F
T
P

තරු අත් අකුරින් ලියා එවමි ගී පද

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

මද පවන මොටද
ඔබේ සුවඳ
මුසු වී නැත්නම්
සඳ කිරණ මොටද
ඔබ මගෙ තනියට
ළඟ නැත්නම්

හෙලි කරමි මගේ
ළඟ ඇති
ආදරයේ වත්කම්
පැල්පත ද
මට හොඳයි මිහිරියෙ
එක හිත ඇත්නම්

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

කල් ගෙවා
දෙනෙත් නොපියා
ඔබ ගැනම පිය කතේ
කල්පනා කළ පමණ
මට කල්පනාවක් නැතේ

ඇඳිරියෙ ද
මැණික හඳුනන
ඇස් දෙකක් මට ඇතේ
එනු මැනවි
රස බලමු සෙවනක
එකම පැල්පතේ

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

තරු අත් අකුරින්
ලියා එවමි
ඔබට පෙම් පත
ඔබෙ සෙවන පමණි
මිහිපිට ඇති
එකම සම්පත

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021