මුල ගී පද තරු පිපෙන පාළු රාත්‍රියේ
F
T
P

තරු පිපෙන පාළු රාත්‍රියේ ගී පද

තරු පිපෙන
පාළු රාත්‍රියේ
ගීතයක් වගේ
මගෙ හදට
කොඳුරලා කියයි
ආදරේ අගේ

තරු පිපෙන
පාළු රාත්‍රියේ
ගීතයක් වගේ
මගෙ හදට
කොඳුරලා කියයි
ආදරේ අගේ

සුවිසාල සාගරේ තරම්
ආදරේ පැතුම්
නෙළාගන්න
හද උයනින්
ආදරේ කුසුම්

සුවිසාල සාගරේ තරම්
ආදරේ පැතුම්
නෙළාගන්න
හද උයනින්
ආදරේ කුසුම්

තරු පිපෙන
පාළු රාත්‍රියේ
ගීතයක් වගේ
මගෙ හදට
කොඳුරලා කියයි
ආදරේ අගේ

සඳ සොඳුරු
සිත්තමක් කළා
ආදරේ අපේ
මකන්නෙපා ඒ ලස්සන
සෙනෙහෙ සිත්තමේ

සඳ සොඳුරු
සිත්තමක් කළා
ආදරේ අපේ
මකන්නෙපා ඒ ලස්සන
සෙනෙහෙ සිත්තමේ

තරු පිපෙන
පාළු රාත්‍රියේ
ගීතයක් වගේ
මගෙ හදට
කොඳුරලා කියයි
ආදරේ අගේ

තරු පිපෙන
පාළු රාත්‍රියේ

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021