මුල ගී පද තාරුකා පෙලින් එහා
F
T
P

තාරුකා පෙලින් එහා ගී පද

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
ලෝකයයි සුරංගනා
මනෝනන්ද පෙම්වන්තයෝ
එහේ ගිහින් හිඳින්නෙලූ

ආදරේ සුරංගනා
ලෝකයේ පහන් වැටේ
රත්තරන් පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ හිඳින්න එන්නලූ
ආදරේ කුමාරි හා

කඳු නිම්නේ අප දෙන්නා
තනි වීලා
සුදු මීදුම් අප දෑතේ
පැටලීලා

මේ සැන්දෑ පවනැල්ලේ
හරි සීතයි
ඔබ මා ඉන්නේ
මිනිසුන්ගෙන් දුර ඈතයි

පෙම් සැඳෑව මේ
සුරඟනා ලොවේ
යහන්තලා වේවි දෝ
මන්දා

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
රත්තරන් පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ හිඳින්න එන්නලූ
ආදරේ කුමාරි හා

අත් පටලා තුරු අතරින්
දිව යමුදෝ
සිරි පොද වැස්සේ අපි තෙමිලා
ගුලි වෙමුදෝ

අපි දෙන්නයි සැන්දෑවයි
කඳු රෑනයි
හමු වූ යාමේ මේ යාමේ
මට සීතයි

පෙම් සැඳෑව මේ
සුරඟනා ලොවේ
යහන්තලා වේවි දෝ
මන්දා

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
ලෝකයයි සුරංගනා
මනෝනන්ද පෙම්වන්තයෝ
එහේ ගිහින් හිඳින්නෙලූ

ආදරේ සුරංගනා
ලෝකයේ පහන් වැටේ
රත්තරන් පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ හිඳින්න එන්නලූ

එහේ ගිහින් හිඳින්නෙලූ
එහේ හිඳින්න එන්නලූ
එහේ ගිහින් හිඳින්නෙලූ
එහේ හිඳින්න එන්නලූ

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021