මුල ගී පද තට්ටයා මම ලස්සන තට්ටයා
F
T
P

තට්ටයා මම ලස්සන තට්ටයා ගී පද

ත ත තකට තා
තකට තකට තට්ටයා
තක තක තා තක තක තා
තකට තකට තක තට්ටයා

තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා

කෙස් අනේ නෑ
ලස්සනේ බෑ
මම කෙස් එන්නට
තෙල් දමා නෑ
වෙස් වලා නෑ
විග් දමා නෑ
මට තටිටය මිස
කෙස් අගේ නෑ
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා

තතට්ටය හින්දා
සමහරු ලැජ්ජා වන්නේ
මම නම් ඒ ගැන
ආඩම්බරයෙන් ඉන්නේ
සාජන් නල්ලතම්බිලා
මියුල් බ්‍රයිනර්ලා
ඇන්තනි සීතර්ලා
ඇල්ෆ්‍රඩ් හිච්කොක්ලා

මේ අය ඔක්කොම
ලොව සුපතල ඔය
තට්ටය හින්දානේ
දිලිසෙන
තට්ටය හින්දානේ

තතතතතත

තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා
තතතත
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා

කෙස් අනේ නෑ
ලස්සනේ බෑ
මම කෙස් එන්නට
තෙල් දමා නෑ
වෙස් වලා නෑ
විග් දමා නෑ
මට තටිටය මිස
කෙස් අගේ නෑ
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා

තට්ටයා කට්ටයා
කියලා කියුමක් ඇත්තේ
එනමුත් ඔක්කොම තට්ටයො
ඒ වගෙ නැත්තේ
ඩොක්ටර් ප්‍රොක්ටර්ලා
ඇක්ටර් ලෙක්චර්ලා
වාසිටි ප්‍රොෆෙසර්ලා
කම්පැණි ඩිරෙක්ටර්ලා
මේ වගෙ මොළ ඇති
නුවනැති තට්ටයො
මේ ළොව බැබලෙන්නේ
දිලිසෙන
තට්ටය බැබලෙන්නේ

තතතතතතතත

තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා
කාගෙත් හොඳ මිත්‍රයා
කවුරුත් දන්නා

කෙස් අනේ නෑ
ලස්සනේ බෑ
මම කෙස් එන්නට
තෙල් දමා නෑ
වෙස් වලා නෑ
විග් දමා නෑ
මට තටිටය මිස
කෙස් අගේ නෑ
තට්ටයා
මම ලස්සන තට්ටයා

තතතතත

බුම්ත බුම්ත තක තකට තකට තක
බුම්ත බුම්ත තක තක තා
තකට තකට තක තකා තකට තක
තකට තකට තක තා
බුම්ත බුම්ත තක තා කතා
තතතතතත

තට්ටයා
දිලිසෙන
තට්ටයා
ලස්සන
තට්ටයා

දිලිසෙන පුන්සඳ
වාගේ බැබළෙන
තට්ටයා
ප්ලාස්ටික්
තට්ටයා
මෙටලික්
තට්ටයා
ක්ලැසික්
තට්ටයා
තට්ටයා
තට්ටයා

රෝයල්
තට්ටයා
සිම්පල්
තට්ටයා
මාබල්

දිලිසෙන පුන්සඳ
වාගේ බැබළෙන
තට්ටයා
බුලට්
තට්ටයා
කො කො කො
කොකනට්
තට්ටයා
බකට්
තට්ටයා
තට්ටයා
තට්ටයා

ගීත ගායනය

රොනී ලීච්
රොනී ලීච් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021