මුල ගී පද තව දවසක් හමුවී ඉමු මේ භවේ
F
T
P

තව දවසක් හමුවී ඉමු මේ භවේ ගී පද

තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ
එක සැරයක් දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ
ඔබ වෙනුවෙන්
හැඬුව තරම්
කියන්න හීන් සැරේ
තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ

මද පවනේ මුසු කෙරුවේ
යලි නොඑනා මතක අපේ
නිදි පැදුරේ ගෙවෙන පැයේ
සිහි කෙරුවා සුවඳ ඔබේ
ජීවිතේ පාළුයි මගේ

තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ
එක සැරයක් දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ

තරු දෙනෙතේ පිපෙන සඳේ
දුක වැඩලා ලොවට අපේ
කිරි සයුරේ මුතු පතුලේ
සැඟව ගියා මැණික මගේ
ආදරේ ගීයක් වගේ

තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ
එක සැරයක් දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ
ඔබ වෙනුවෙන්
හැඬුව තරම්
කියන්න හීන් සැරේ

තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ

එක සැරයක් දුටුවත්
ඇති දෑස් ඔබේ
තව දවසක්
තව දවසක්
තව දවසක් හමුවී
ඉමු මේ භවේ

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් වී චතුරංග

සංගීත නාද රටා

රදීශ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021