මුල ගී පද තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම්
F
T
P

තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම් ගී පද

තව එක සැරයක්
ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම්
නොසඟවා පවසන්නම්
ඔබට ආදරෙයි මං

නැහැ ඉවසිල්ලක්
සිත ඔබ විමසනවා දැන්
කුමක් කරන්නද මං
ඔබට ආදරෙය් නම්

විලේ නෙළුම් මල්
කොපමණ තිබුණත්
එක මලකට පෙම්
කරමි සිතින්
නෙලන්න ආසයි
දෝතින් ඒ මල
මගේම වන්නට
හැමදාමත්

තව එක සැරයක්
ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම්
නොසඟවා පවසන්නම්
ඔබට ආදරෙයි මං

පාළුව තනිකම
මට වද දෙන විට
කෙලෙසද මා එය
ඉවසන්නේ
ළඟින් නොසිටියත්
දෙතැනක සිටියත්
ඔබේ සුවඳ මා
ළඟ රැඳුනේ

තව එක සැරයක්
ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම්
නොසඟවා පවසන්නම්
ඔබට ආදරෙයි මං

නැහැ ඉවසිල්ලක්
සිත ඔබ විමසනවා දැන්
කුමක් කරන්නද මං
ඔබට ආදරෙය් නම්
ඔබට ආදරෙය් නම්
ඔබට ආදරෙය් නම්
ඔබට ආදරෙය් නම්

ගීත ගායනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021