මුල ගී පද තවත් වරක් මට පාසැල් යන්නට
F
T
P

තවත් වරක් මට පාසැල් යන්නට ගී පද

සඳක් බැස ගියා
අවරගිරේ
ඉරක් උදා කරලා
මටත් ලොවක්
තිබුණා මතකයි
මම ඉමි සිහි කරලා

දෙළුම් මල් පිපුණු
දෙවැට දිගේ
පාසැල් ගිය කාලේ
මල් වගේ සිනාසුණු
කෙල්ලන් හා
මතකයි මගෙ බාලේ

විවේකයක්
ලද විටදි අපි
දුව පැන ඇවිදිනවා
ගණං තමයි
මගෙ සිතට වදේ
නිතරම වරදිනවා
ගමේ පාසැලේ
වැඩක අපි
පෙරමුණ ගෙන යනවා
තවත් වරක්

තවත් වරක්
මට පාසැල් යන්නට
ලැබුනොත් මම යනවා

ඉමක් කොනක්
නැති අහස වගේ
කෙළිලොල් දිවිය මගේ
මලක් පිපී
සුවඳින් පිරුණා සේ
මුහුණේ සිනහ රැඳේ
දුකක් සිතේ
දැනුණේ නෑ මා හට
අද මට දැනෙනු වගේ
තවත් වරක්

තවත් වරක්
මට පාසැල් යන්නට
ලැබුනොත් හරිම අගේ

දෙළුම් මල් පිපුණු
දෙවැට දිගේ
පාසැල් ගිය කාලේ
මල් වගේ සිනාසුණු
කෙල්ලන් හා
මතකයි මගෙ බාලේ

මල් වගේ සිනාසුණු
කෙල්ලන් හා
මතකයි මගෙ බාලේ

පොඩි කාලේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021