මුල ගී පද තෙදිනි විරාජ රුවිනි විරාජ
F
T
P

තෙදිනි විරාජ රුවිනි විරාජ ගී පද

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

එරන් මයුර වාහනයෙන්
රුපු සෙන් බිඳ
වැඩමවන්න
වැඩහිටි කඳු
මත වැඩ සිට
නර කැල වෙත
සෙත සදන්න
කතරගමේ බල මහිමේ
දියත පතළ
කර හරින්න

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

අණ වින වස් දොස්
තුන් බිය
දුරලා සත
රැක දෙවන්න
මැණික් ගඟේ
නිමල දියෙන
කිලි කුණු
සෝදා හරින්න
කතරගමේ බල මහිමේ
දියත පතළ
කර හරින්න

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

තෙදිනි විරාජ
රුවිනි විරාජ
රුහුණු සුරාජ
කඳ දෙව් රාජ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

ග්‍රේෂන් ආනන්ද
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021