මුල ගී පද තිලකයක් ඇති පුර සඳක්
F
T
P

තිලකයක් ඇති පුර සඳක් ගී පද

තිලකයක් ඇති
පුර සඳක්
පායලා කෝවිල් බිමේ
සංසාර සුවඳ
සර සුළඟ
උදුරා යාදෝ
කපුරු දුම් සුවඳේ
පහන් සිළු අතරේ
සැඟවී යාදෝ

ඇසට ඇස මුනගැසෙයි
සඳ සැලෙයි
සිනහව ගිලෙයි
ඇසට ඇස මුනගැසෙයි
සඳ සැලෙයි
සිනහව ගිලෙයි

මේ අවිය
මට දැන් බරයි
ඒත් මගෙ හිත
මුදුයි

තිලකයක් ඇති
පුර සඳක්
පායලා කෝවිල් බිමේ
සංසාර සුවඳ
සර සුළඟ
උදුරා යාදෝ
කපුරු දුම් සුවඳේ
පහන් සිළු අතරේ
සැඟවී යාදෝ

සිතට සිත මුනගැසෙයි
මල් පිපෙයි
සාමය ළඟයි
සිතට සිත මුනගැසෙයි
මල් පිපෙයි
සාමය ළඟයි

මගෙ සිතේ
නුඹ සඳයි
බැස නොයා
එය තියෙයි

තිලකයක් ඇති
පුර සඳක්
පායලා කෝවිල් බිමේ
සංසාර සුවඳ
සර සුළඟ
උදුරා යාදෝ
කපුරු දුම් සුවඳේ
පහන් සිළු අතරේ
සැඟවී යාදෝ

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021