මුල ගී පද තිරය ඇරෙනවා තිරය වැහෙනවා
F
T
P

තිරය ඇරෙනවා තිරය වැහෙනවා ගී පද

තිරය ඇරෙනවා
තිරය වැහෙනවා
ඔල්වරසන් හඬ
පැතිරෙනවා
සඳළුතලෙන් බැස
මානවිකාවන්
තාලෙට ඉඟ සුඟ
නටවනවා

තිරය ඇරෙනවා
තිරය වැහෙනවා
ඔල්වරසන් හඬ
පැතිරෙනවා
සඳළුතලෙන් බැස
මානවිකාවන්
තාලෙට ඉඟ සුඟ
නටවනවා

කළගෙඩි නැටුමට
කළගෙඩි සොලවති
නල වතුරෙන්
සැනහෙන දරුවෝ
ගොයම් නැටුමකට
දෑකැති ලෙළවති
කුඹුරක් ඇස
නොගැටුන දරුවෝ

තිරය ඇරෙනවා
තිරය වැහෙනවා
ඔල්වරසන් හඬ
පැතිරෙනවා
සඳළුතලෙන් බැස
මානවිකාවන්
තාලෙට ඉඟ සුඟ
නටවනවා

දෙපා සැලෙන මුත්
බෙර කවි තාලෙට
කරළිය හිමි නැති
අපේ ළමයි
හේනට කුඹුරට
ගත සවි දිය කර
කරළිය අබියස
බලා හිඳියි

තිරය ඇරෙනවා
තිරය වැහෙනවා
ඔල්වරසන් හඬ
පැතිරෙනවා
සඳළුතලෙන් බැස
මානවිකාවන්
තාලෙට ඉඟ සුඟ
නටවනවා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර ඇහැළියගොඩ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021