මුල ගී පද තුන් සිත දැහැන්ගත වෙනා
F
T
P

තුන් සිත දැහැන්ගත වෙනා ගී පද

තුන් සිත දැහැන්ගත වෙනා
සිතුවිලි සසල කරවනා
පද වැල් අතර ගැයෙන
ස්වරයේ සප්ත වර්ණ
සිත ළඟ ගයනවද ඔයා

තුන් පැය අතර නිම වෙනා
මතකය අතර රැඳවෙනා
සිනමා පටයෙ රැඳෙන
සුන්දර සිහින රැඟුම
හිත ළඟ රඟනවද ඔයා

නෙතකට කඳුල ගෙනදෙනා
නරඹන සිතද හඬවනා
දුක්බර ප්‍රේම රැඟුම්
සුන්දර පියවි ලොවක
රඟන්න කියන්නට එපා

තනිකම සිතට කැඳවනා
තනිවම සිතින් වැළපෙනා
දුක්බර විරහ ගැයුම
සුන්දර පියවි ලොවක
ගයන්න කියන්නට එපා

තුන් සිත දැහැන්ගත වෙනා
සිතුවිලි සසල කරවනා
පද වැල් අතර ගැයෙන
ස්වරයේ සප්ත වර්ණ
සිත ළඟ ගයනවද ඔයා

තුන් පැය අතර නිම වෙනා
මතකය අතර රැඳවෙනා
සිනමා පටයෙ රැඳෙන
සුන්දර සිහින රැඟුම
හිත ළඟ රඟනවද ඔයා

පෙම්බර වදන් වැල් විනා
දුක්බර දෙබස් නං එපා
සිනමා ලොවක මිසක
දිවියක සැබෑ ලොවක
දුක්බර චරිතයක් එපා

සුන්දර අදහසක් කියා
දුක්බර පදවැලක් ලියා
සත්සර අතර මිසක
සුන්දර සැබෑ ලොවක
දුක්බර ගැයුම් නම් එපා

තුන් සිත දැහැන්ගත වෙනා
සිතුවිලි සසල කරවනා
පද වැල් අතර ගැයෙන
ස්වරයේ සප්ත වර්ණ
සිත ළඟ ගයනවද ඔයා

තුන් පැය අතර නිම වෙනා
මතකය අතර රැඳවෙනා
සිනමා පටයෙ රැඳෙන
සුන්දර සිහින රැඟුම
හිත ළඟ රඟනවද ඔයා

සිත ළඟ ගයනවද ඔයා
හිත ළඟ රඟනවද ඔයා
සිත ළඟ ගයනවද ඔයා
හිත ළඟ රඟනවද ඔයා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

කමල් අද්දරආරච්චි
කමල් අද්දරආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021