මුල ගී පද උදා ඉර සේ වෙලෙන් නියරෙන්
F
T
P

උදා ඉර සේ වෙලෙන් නියරෙන් ගී පද

උදා ඉර සේ
වෙලෙන් නියරෙන්
උදෑසනකම පායනා
වියරණය නීරස
වුවත් මට
ගුරුතුමිය ඔබ වාසනා

වියලි කටු පඳුරක
පිපී ගිය
මලෙක මිහිරේ
රොන් පිරේ
ඉහල ඒදඬු
මගින් යන සඳ
සැලෙයි රූ සිරි
දොල දියේ

ගුත්තිලෙහි පදරුත්
කියා දී
දයාවෙනි ඔබ හිනැහුණේ
නොරිදවා ගුරු
සිත හිඳින්නට
වරම් නැත
ඔබ පංතියේ

ඔසරියේ වස්සාන සලකුණ
කවුද මඩ දිය
තැවරුවේ
ඔබට ආගන්තුක ද
මා අද
පැනය නෑසුණ
සේ දිසේ

උදා ඉර සේ
වෙලෙන් නියරෙන්
උදෑසනකම පායනා
වියරණය නීරස
වුවත් මට
ගුරුතුමිය ඔබ වාසනා

ගීත ගායනය

ජගත් වික්‍රමසිංහ
ජගත් වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021