මුල ගී පද උදාගිරින් රිදී කැලුම් විසිරීලා හිරුගේ
F
T
P

උදාගිරින් රිදී කැලුම් විසිරීලා හිරුගේ ගී පද

උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ
සීත මඳ පවනේ
නිවුනා ගිමන් දිවියේ

උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ
සීත මඳ පවනේ
නිවුනා ගිමන් දිවියේ

ඈත තුරු වදුලේ
ගීතිකා පැතිරේ
විහඟ මුවින්
ලලිත හඬින්
වාසනා උදයේ

උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ

සීත පිනි පොකුරේ
ළා හිරු කැන් විසිරේ
ගිමන සිතින්
බැඳුණු නෙතින්
වාසනා උදයේ

උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ
සීත මඳ පවනේ
නිවුනා ගිමන් දිවියේ

උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ
උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ
උදාගිරින් රිදී කැලුම්
විසිරීලා හිරුගේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021