මුල ගී පද උඩරට කඳුකර සිරියා පරදන
F
T
P

උඩරට කඳුකර සිරියා පරදන ගී පද

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

රට පනගන්වන
ජාතිය සුරකින
ජාතික ධනය අපේ
අපි ණයගැති වෙමු
සුකුමල දෑතට
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

ලියලන දළු වල
කරටිය හැම විට
ඔබෙ නෙත්
දෙසට නැමේ
දන මන පිනවන
ඉමිහිරි පානෙකි
පිට රට
යවන අපේ

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

සේවය යහපත
ලොවටම සලසන
කම්කරු ළඳකි ගමේ
ලංකා පොළොවේ
පැළවෙන තේ ගස
ඔබෙ දිවි
රකිනු ලැබේ

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

උඩරට කඳුකර
සිරියා පරදන
රූබර මුහුණ ඔබේ
රතැඟිලි දිගුකර
මදහස නංවන
තේ දළු
නෙළන ළඳේ

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021