මුල ගී පද උඩරට කඳුකරයේ බැස යන සුන්දරියේ
F
T
P

උඩරට කඳුකරයේ බැස යන සුන්දරියේ ගී පද

උඩරට කඳුකරයේ
බැස යන සුන්දරියේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ

කඳුකර වටලා
මීදුම පටලා
සිරියෙන් රඟනු සැටි
නුඹට රිදෙයි නම්
හෙමිහිට වැටියන්
දුන්හිඳ මනමාලී

නුඹට රිදෙයි නම්
හෙමිහිට වැටියන්
දුන්හිඳ මනමාලී

උඩරට කඳුකරයේ
බැස යන සුන්දරියේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ

ගල පිට වැටෙනා
දිය රැළි පුපුරා
මතු වෙයි කඳුළු කැටි
නුඹට රිදෙයි නම්
හෙමිහිට වැටියන්
දුන්හිඳ මනමාලී

නුඹට රිදෙයි නම්
හෙමිහිට වැටියන්
දුන්හිඳ මනමාලී

උඩරට කඳුකරයේ
බැස යන සුන්දරියේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ
සුකොමල දුන්හිඳ
සුරතලියේ ඔබ
හෙළයට සිරිය ගෙනේ

ගීත ගායනය

ඇනස්ලි මාලේවන
ඇනස්ලි මාලේවන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021