මුල ගී පද උඩරට නිළිය හැඩ වගේ
F
T
P

උඩරට නිළිය හැඩ වගේ ගී පද

උඩරට නිළිය
හැඩ වගේ
රතැඟිලි ඇගෙ
සැලෙන හැටි අගේ
මල් පැනි
බොන්නට පොර කන
මී මැසි
රංචුව වාගේ
ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

උඩරට නිළිය
හැඩ වගේ
රතැඟිලි ඇගෙ
සැලෙන හැටි අගේ
මල් පැනි
බොන්නට පොර කන
මී මැසි
රංචුව වාගේ
ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

සිංහල ජාතියට
ගරු සර
ලබා දෙවන
උඩරට නිළිය

සිංහල ජාතියට
ගරු සර
ලබා දෙවන
උඩරට නිළිය

ඔබෙ සියුමැළි
මද සිනාව
රන් පැහැ
දෙතොලට ඉනාව

ඔබෙ සියුමැළි
මද සිනාව
රන් පැහැ
දෙතොලට ඉනාව

ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

උඩරට නිළිය
හැඩ වගේ
රතැඟිලි ඇගෙ
සැලෙන හැටි අගේ
මල් පැනි
බොන්නට පොර කන
මී මැසි
රංචුව වාගේ
ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

බෙර පද තාලයට
පා තබා
නරඹන්නන්
මන්මත් කරලා

බෙර පද තාලයට
පා තබා
නරඹන්නන්
මන්මත් කරලා

සොඳුරු නිළිය
අපෙ නාලිය
‍උඩරටටම
හැඩ කාරිය

සොඳුරු නිළිය
අපෙ නාලිය
‍උඩරටටම
හැඩ කාරිය

ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

උඩරට නිළිය
හැඩ වගේ
රතැඟිලි ඇගෙ
සැලෙන හැටි අගේ
මල් පැනි
බොන්නට පොර කන
මී මැසි
රංචුව වාගේ
ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

උඩරට නිළිය
හැඩ වගේ
රතැඟිලි ඇගෙ
සැලෙන හැටි අගේ
මල් පැනි
බොන්නට පොර කන
මී මැසි
රංචුව වාගේ
ඇගෙ රතැඟිලි
සැලෙන හැටි අගේ

ගීත ගායනය

ඇනස්ලි මාලේවන
ඇනස්ලි මාලේවන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021