මුල ගී පද උඩරට විදිහට අඩිය තියලා
F
T
P

උඩරට විදිහට අඩිය තියලා ගී පද

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

රන් හවඩිය
ඉනේ බැඳලා
මැණිකෙ එනවා
සිනහ සලලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

රන් හවඩිය
ඉනේ බැඳලා
මැණිකෙ එනවා
සිනහ සලලා

වලව්වෙ ගතු
ටිකක් කියලා
නිලමෙගෙ
තොරතුරුත් බෙදලා

වලව්වෙ ගතු
ටිකක් කියලා
නිලමෙගෙ
තොරතුරුත් බෙදලා

ගම මැද්දෙම
කැකිරි පලලා
මැණිකෙ යනවා
නිතඹ වනලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

රන් හවඩිය
ඉනේ බැඳලා
මැණිකෙ එනවා
සිනහ සලලා

ගමේ කොල්ලො
දෙකට බෙදිලා
ඇගේ බහට
වසඟෙ වැටිලා

ගමේ කොල්ලො
දෙකට බෙදිලා
ඇගේ බහට
වසඟෙ වැටිලා

අවුරුදු දා
තරඟ කරලා
මැණිකෙගෙ සිත
ගන්න කියලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

රන් හවඩිය
ඉනේ බැඳලා
මැණිකෙ එනවා
සිනහ සලලා

උඩරට විදිහට
අඩිය තියලා
මල් ඔසරිය
හැඩට ඇඳලා

රන් හවඩිය
ඉනේ බැඳලා
මැණිකෙ එනවා
සිනහ සලලා

ගීත ගායනය

මරියසෙල් ගුණතිලක
මරියසෙල් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සමන් කුලරත්න

සංගීත නාද රටා

ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහානගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021