මුල ගී පද උදේ හවා මල් පිදුවට
F
T
P

උදේ හවා මල් පිදුවට ගී පද

උදේ හවා
මල් පිදුවට
බුදු කුටියේ
අපි නිවන් යන්නෙ
කොහොමද මගෙ
පොඩි මැණිකේ

අපේ පැටව්
ගියත් ගමේ
නන්නත්තාරේ
පුළුවන් ද මැණිකෙ
නිවන් යන්න
පැටව් පව් අපේ

කැලෑසියෙන් කැලෑසියට
යන්නට ඉහලට
කොලීජියෙන් කොලීජියට
දැම්මත් ලොකුවට
අපි මොනවා
කරන්න ද මැණිකේ
අපේ කරුමෙට
නැහැදිච්ච එවුන්
වුනේ අනේ
අපේ පැටව් ම ද

උදේ හවා
මල් පිදුවට
බුදු කුටියේ
අපි නිවන් යන්නෙ
කොහොමද මගෙ
පොඩි මැණිකේ

අපේ පැටවි
ගියත් ගමේ
නන්නත්තාරේ
පුළුවන් ද මැණිකෙ
නිවන් යන්න
පැටව් පව් අපේ

බත් මුට්ටිය
තරහ වුනත්
මොනවා කරන්න ද
බත් ගිලෙන්නෙ නෑ
මැණිකෙ මගේ
උගුරෙන් පහලට
නැහැදිච්ච එවුන්
වුනත් අපේ
දරුවො මරන්න ද
අපි උන්ව නිවන්
අරිමු මැණිකේ
දීලා අපේ පින

උදේ හවා
මල් පිදුවට
බුදු කුටියේ
අපි නිවන් යන්නෙ
කොහොමද මගෙ
පොඩි මැණිකේ

අපේ පැටවි
ගියත් ගමේ
නන්නත්තාරේ
පුළුවන් ද මැණිකෙ
නිවන් යන්න
පැටව් පව් අපේ

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021