මුල ගී පද උඩු හිත වගේ නොවෙයි යටි හිත
F
T
P

උඩු හිත වගේ නොවෙයි යටි හිත ගී පද

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

කවියක පැටලුණු තරුවක
ඔබේ නෙතු සොයයි

කවියක පැටලුණු තරුවක
ඔබේ නෙතු සොයයි
සඳවත සුපිපුණු අහසක
ඔබේ රුව අඳියි

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

ඇලේ දොලේ
වෙල් පින්නේ
ඔබේ හඬ අසයි

ඇලේ දොලේ
වෙල් පින්නේ
ඔබේ හඬ අසයි
තුරු ලිය පිපි
මල් ඉත්තක
ඔබෙ දෙතොල් සොයයි

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

පිලේ පැලේ ඉපනැල්ලේ
ඔබේ වත සොයයි

පිලේ පැලේ ඉපනැල්ලේ
ඔබේ වත සොයයි
ඔබෙ රුව සැඟවුණු
තැන් වල
සැක සිතින් බලයි

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

උඩු හිත
වගේ නොවෙයි
යටි හිත
හරි දඟයි
යටි හිත
හරිම දඟයි
උඩු හිත
වගෙ නොවෙයි

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලලිත් ද සිල්වා

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021