මුල ගී පද උගතුන් මැද උගතෙක් වෙන්නයි
F
T
P

උගතුන් මැද උගතෙක් වෙන්නයි ගී පද

උගතුන් මැද
උගතෙක් වෙන්නයි
උපන් දැයට
සෙත සලසන්නයි
අපේ පැතුම්
මතු ඉටුවෙන්නයි
පුතා උතුම්
මිනිසෙක් වෙන්නයි

උගතුන් මැද
උගතෙක් වෙන්නයි
උපන් දැයට
සෙත සලසන්නයි
අපේ පැතුම්
මතු ඉටුවෙන්නයි
පුතා උතුම්
මිනිසෙක් වෙන්නයි

අසූ රියන්‍
උස බුදු රූ බැන්දේ
සුවිසල් වැව්
දාගැබ් ගොඩනැගුවේ
එදා පටන්
පුතු ගැනමයි සිතුවේ
මගේ පුතා
රජ වෙන්නයි පැතුවේ

උගතුන් මැද
උගතෙක් වෙන්නයි
උපන් දැයට
සෙත සලසන්නයි
අපේ පැතුම්
මතු ඉටුවෙන්නයි
පුතා උතුම්
මිනිසෙක් වෙන්නයි

පුංචි උසස්
අය කීවත් මොනවා
පුංචි පුතුට
මේ ටික පවසනවා
පුංචි මැදුර
තුල අද බිහිවෙනවා
පුංචි අපත්
හෙට රජවරු වෙනවා

උගතුන් මැද
උගතෙක් වෙන්නයි
උපන් දැයට
සෙත සලසන්නයි
අපේ පැතුම්
මතු ඉටුවෙන්නයි
පුතා උතුම්
මිනිසෙක් වෙන්නයි

උගතුන් මැද
උගතෙක් වෙන්නයි
උපන් දැයට
සෙත සලසන්නයි
අපේ පැතුම්
මතු ඉටුවෙන්නයි
පුතා උතුම්
මිනිසෙක් වෙන්නයි

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021