මුල ගී පද උකුළට නාවත් එදා වගේ
F
T
P

උකුළට නාවත් එදා වගේ ගී පද

මා ඔබ ළඟ
අම්මේ

උකුළට නාවත්
එදා වගේ
මා පොඩි පුතු
අම්මේ
යොදුනක් ඈතින්
උන්නත් මා
මා ඔබ ළඟ
අම්මේ

උකුළට නාවත්
එදා වගේ
මා පොඩි පුතු
අම්මේ
යොදුනක් ඈතින්
උන්නත් මා
මා ඔබ
ළඟ අම්මේ

කටු කොහොලින් පිරි
මට හිමි ලෝකේ‍
ඔබ සරණයි අම්මේ
රෑ දාවල් මට
හෙවනැල්ලක් වේ
සුවඳ ඔබේ අම්මේ
මා ඔබ ළඟ
අම්මේ

උකුළට නාවත්
එදා වගේ
මා පොඩි පුතු
අම්මේ
යොදුනක් ඈතින්
උන්නත් මා
මා ඔබ ළඟ
අම්මේ

අතපය දැඩි වී
වැඩිහිටි වූ මා
ඔබ සෙවනේ
අම්මේ
කුරා කුහුඹුවෙකි
ඉර රැස් දහරේ
මතු මතුදා අම්මේ
මා ඔබ
ළඟ අම්මේ

උකුළට නාවත්
එදා වගේ
මා පොඩි පුතු
අම්මේ
යොදුනක් ඈතින්
උන්නත් මා
මා ඔබ ළඟ අම්මේ
මා ඔබ ළඟ අම්මේ
මා පොඩි පුතු අම්මේ
මා ඔබ ළඟ අම්මේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021