මුල ගී පද උඹ මලක් නොවී මල් සුවඳ ගෙනැත් දෙන්නා
F
T
P

උඹ මලක් නොවී මල් සුවඳ ගෙනැත් දෙන්නා ගී පද

උඹ මලක් නොවී
මල් සුවඳ
ගෙනැත් දෙන්නා
පුර හඳක් නොවී
හඳ පාන
අරන් එන්නා
යසෝදරා වත
කවියක් සේ
අත නෑර නොයා
හිත ගාවම
නුඹ ඉන්නා

මේ කැලේ තියෙන
හැම දේ සාරයි
විෂ බමරු පවා
මිතුරන් ගානයි

ඉර මද්දහනේ
අළු දූළි බිමට
ගිනි අව්ව වුනත්
හෙවනක් වාගෙයි

උඹ මලක් නොවී
මල් සුවඳ
ගෙනැත් දෙන්නා
පුර හඳක් නොවී
හඳ පාන
අරන් එන්නා
යසෝදරා වත
කවියක් සේ
අත නෑර නොයා
හිත ගාවම
නුඹ උන්නා

අතු පැලම අපට
මාලිග වේවී
දරු පැටව් රැකන්
ඉඳපන් දේවී

දුර ඈත නොවේ
ළඟ ළඟම දාක
මම රජෙක් වෙලා
එන්නම් දේවී

උඹ මලක් නොවී
මල් සුවඳ
ගෙනැත් දෙන්නා
පුර හඳක් නොවී
හඳ පාන
අරන් එන්නා
යසෝදරා වත
කවියක් සේ
අත නෑර නොයා
හිත ගාවම
නුඹ ඉන්නා

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021