මුල ගී පද උන්මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ
F
T
P

උන්මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ ගී පද

උන්මාද සිතුවම්
මැවේ බිඳේ
මීදුම් වළා මැද
අතීතයේ
බිඳුණු පෙමින්
ගිනිගත් හදවත්
තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

අනන්ත සයුරේ
බියකරු දිවි දියඹේ
පාළු හුදකලා
සුළඟ පමණි
උරුමේ
හඬාවැටෙන සිත
සදා සරණ මත

තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

උන්මාද සිතුවම්
මැවේ බිඳේ
මීදුම් වළා මැද
අතීතයේ
බිඳුණු පෙමින්
ගිනිගත් හදවත්
තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

දහසක් මල් මැද
එකම මලයි පැතුවේ
එමල කිමද
සරදම් කර
සැඟව ගියේ
දැනේ තවම මට
මලේ සුවඳ පොද

තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

උන්මාද සිතුවම්
මැවේ බිඳේ
මීදුම් වළා මැද
අතීතයේ
බිඳුණු පෙමින්
ගිනිගත් හදවත්
තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ
තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ
තනිවේවි
එක්ටැම්ගේ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021