මුල ගී පද උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ
F
T
P

උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ ගී පද

උන්මාද වූ
ප්‍රේමාදරේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ

සංසාරයේ
සුභ ප්‍රාර්ථනා
ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ

උන්මාද වූ
ප්‍රේමාදරේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ

සංසාරයේ
සුභ ප්‍රාර්ථනා
ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ

රළ පෙළ කැළඹේ
හසඟන විලසේ
ලවනත සුදු මුදු
පහස ලැබේ දෝ

රළ පෙළ කැළඹේ
හසඟන විලසේ
ලවනත සුදු මුදු
පහස ලැබේ දෝ

ඔබ හදවත මා
හඳුනාගත් සේ
මා හදවත ඔබ
හැඳිනගනී දෝ

සංසාරයේ
සුභ ප්‍රාර්ථනා
ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ

උන්මාද වූ
ප්‍රේමාදරේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ

කිඳුරු කොදෙව්වේ
කසුන් කුමාරිකාවී
සයුරු තෙරෙන්
සැඟවී ආවා දෝ

කිඳුරු කොදෙව්වේ
කසුන් කුමාරිකාවී
සයුරු තෙරෙන්
සැඟවී ආවා දෝ

චණ්ඩ මාරුතේ
ඉන්ද්‍රඛීලයක් වගේ
නොසැළී ඉන්නට
වරම් ලැබේ දෝ

සංසාරයේ
සුභ ප්‍රාර්ථනා
ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ

උන්මාද වූ
ප්‍රේමාදරේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ

ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ
ඉඳුනිල් දෙනයන
සටහන් වේ
සමනළ වසන්ත
යෞවනයේ

ගීත ගායනය

කමල් අද්දරආරච්චි
කමල් අද්දරආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

මායා දමයන්ති
මායා දමයන්ති ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021