මුල ගී පද උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
F
T
P

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා ගී පද

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
අපමණ වූ
වෙහෙස දරා
තවත් ළංව
හිඳිමි රෑ දිවා
ඔබ ළඟ මා
මියෙන තුරා

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
අපමණ වූ
වෙහෙස දරා
තවත් ළංව
හිඳිමි රෑ දිවා
ඔබ ළඟ මා
මියෙන තුරා

පෙම් දියෙන් තෙමී
ආදර සයුරු
රැල් සලා
කම්පණින් සැලී
යලි සිත්
නිසසලින් තලා

පෙම් දියෙන් තෙමී
ආදර සයුරු
රැල් සලා
කම්පණින් සැලී
යලි සිත්
නිසසලින් තලා

නිම් වෙතැයි සිතා
දැන් දැන් ඉමක්
බල බලා
උපද්දමින් මියුරු කල්පනා

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
අපමණ වූ
වෙහෙස දරා
තවත් ළංව
හිඳිමි රෑ දිවා
ඔබ ළඟ මා
මියෙන තුරා

පුන් සඳයි රැයයි
වැනි අත්වැල්
තියේ වෙලා
වෙන් කරන්න බෑ
බැඳ සෙල් පවුරු
ගිරි හෙලා

පුන් සඳයි රැයයි
වැනි අත්වැල්
තියේ වෙලා
වෙන් කරන්න බෑ
බැඳ සෙල් පවුරු
ගිරි හෙලා

ඉන් තවත් සිතේ
පෙම් බැමි
බැඳෙනයුරු බලා
උපද්දමින් මියුරු කල්පනා

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
අපමණ වූ
වෙහෙස දරා
තවත් ළංව
හිඳිමි රෑ දිවා
ඔබ ළඟ මා
මියෙන තුරා

උපද්දමින් මියුරු කල්පනා
අපමණ වූ
වෙහෙස දරා
තවත් ළංව
හිඳිමි රෑ දිවා
ඔබ ළඟ මා
මියෙන තුරා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021