මුල ගී පද උපුල් නුවන් වසා සවන් බඳුන් පුරා
F
T
P

උපුල් නුවන් වසා සවන් බඳුන් පුරා ගී පද

උපුල් නුවන් වසා
සවන් බඳුන් පුරා

අසා සිටිමි
සබඳ ඔබේ
මියුරු පෙම් කතා

උපුල් නුවන් වසා
සවන් බඳුන් පුරා

අසා සිටිමි
සබඳ ඔබේ
මියුරු පෙම් කතා

සරන විහඟ
රෑන සදිසි
ප්‍රාර්ථනා පාවී යනවා

සඳත් ඔබයි
හිරුත් ඔබයි
සංසාරේ ගගන තලාවේ

උපුල් නුවන් වසා
සවන් බඳුන් පුරා

අසා සිටිමි
සබඳ ඔබේ
මියුරු පෙම් කතා

හා හා හා
හා හා හා
හා හා හා
හා හා හා

අමිල මිණි ද
කනක තරු ද
සිහින් සිනා
අතරේ රැඳුණා

නෙළුම මමයි
සුවඳ ඔබයි
ගංගාවේ තරඟ වලාවේ

උපුල් නුවන් වසා
සවන් බඳුන් පුරා

අසා සිටිමි
සබඳ ඔබේ
මියුරු පෙම් කතා

උපුල් නුවන් වසා
සවන් බඳුන් පුරා

අසා සිටිමි
සබඳ ඔබේ
මියුරු පෙම් කතා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021