මුල ගී පද උපුල් නුවන් විදහා නම මෝනාලිසා
F
T
P

උපුල් නුවන් විදහා නම මෝනාලිසා ගී පද

උපුල් නුවන් විදහා
ඔබ සිනාසුණා
මම සිනාසුණා
පුළුන් පොදක්
කළ මා
ළඳකි වාසනා
නම මෝනාලිසා

හද පාරන මාරුතයේ
ඔබ ආ හැටි ආදරියේ
හැම දාකම
මා පැතුවේ
සුවඳයි මලයි ඔබමයි

උපුල් නුවන් විදහා
ඔබ සිනාසුණා
මම සිනාසුණා

ගිමන් නිවා යන
ගමනේ වාරු නඟාලා
තුරුල් වුනා ඇය
හිරිපොද හැඟුම් සලාලා
පැතුම් විමානේ
දැල් කවුළුවෙන් බලාලා
දුටු උවනයි
නිසල කළේ
මා හද ජාලා

උපුල් නුවන් විදහා
ඔබ සිනාසුණා
මම සිනාසුණා
පුළුන් පොදක්
කළ මා
ළඳකි වාසනා
නම මෝනාලිසා

හද පාරන මාරුතයේ
ඔබ ආ හැටි ආදරියේ
හැම දාකම
මා පැතුවේ
සුවඳයි මලයි ඔබමයි

උපුල් නුවන් විදහා
ඔබ සිනාසුණා
මම සිනාසුණා
පුළුන් පොදක්
කළ මා
ළඳකි වාසනා
නම මෝනාලිසා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021