මුල ගී පද උතුරින් එන දුම්රියේ දේවී
F
T
P

උතුරින් එන දුම්රියේ දේවී ගී පද

උතුරින් එන
දුම්රියේ දේවී
කවුළුව ළඟට වෙලා
නොරවන් මට දේවී
නැත මා
කිසි වරදක් කරලා

උතුරින් එන
දුම්රියේ දේවී
කවුළුව ළඟට වෙලා
නොරවන් මට දේවී
නැත මා
කිසි වරදක් කරලා

මාල තෝඩු
තාලි සිලම්බූ
අමනාපෙන්
අහක බලන්නේ

මාල තෝඩු
තාලි සිලම්බූ
අමනාපෙන්
අහක බලන්නේ

ඔය නෝක්කඩූ
බැලුම් යටින්
සෙනෙහස දෝ
හඬා වැටෙන්නේ

උතුරින් එන
දුම්රියේ දේවී
කවුළුව ළඟට වෙලා
නොරවන් මට දේවී
නැත මා
කිසි වරදක් කරලා

ගම හැර දා
නුඹ ගිය දා
කෝවිල් යන හිත
වැලපෙන්නේ

ගම හැර දා
නුඹ ගිය දා
කෝවිල් යන හිත
වැලපෙන්නේ

අපි දෙවියන් සමගයි
තව ඉන්නේ
සිනා සිසී ඔබ
බිමට බසින්නේ

උතුරින් එන
දුම්රියේ දේවී
කවුළුව ළඟට වෙලා
නොරවන් මට දේවී
නැත මා
කිසි වරදක් කරලා

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද චන්ද්‍රසේකර

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021