මුල ගී පද වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී
F
T
P

වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී ගී පද

වහින්නට හැකි නම්
ගිගුම් දී
වියලි ගම් බිම්
වලට ඉහලින්
ඉදෙන්නට හැකි නම්
බතක් වී
බතක් නොඉදෙන
පැළක රහසින්

රැඳෙන්නට හැකිනම්
ළමා කැල
හඬන දෙතොලග
සිනාවක් වී
පිපෙන්නට හැකි නම්
තුඩින් තුඩ
නෙළා ගතහැකි
වන මලක් වී

වහින්නට හැකි නම්
ගිගුම් දී
වියලි ගම් බිම්
වලට ඉහලින්
ඉදෙන්නට හැකි නම්
බතක් වී
බතක් නොඉදෙන
පැළක රහසින්

නිදන්නට හැකි නම්
දෙනෙත් තුල
සැබෑ වන සුබ
සිහිනයක් වී
ගැයෙන්නට හැකි නම්
දොරින් දොර
ලොවම පුබුදන
ගීතයක් වී

වහින්නට හැකි නම්
ගිගුම් දී
වියලි ගම් බිම්
වලට ඉහලින්
ඉදෙන්නට හැකි නම්
බතක් වී
බතක් නොඉදෙන
පැළක රහසින්

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021