මුල ගී පද වක්කඩ ළඟ දිය වැටෙන තාලයට
F
T
P

වක්කඩ ළඟ දිය වැටෙන තාලයට ගී පද

වක්කඩ ළඟ දිය
වැටෙන තාලයට
තිත්ත පැටව්
උඩ පැන නැටුවා
වැස්ස වහින්නට
ඉස්සර අහසේ
වලාකුළෙන්
විදුලිය කෙටුවා

කිව්වට වස් නැත
නිල් නිල් පාටින්
කටරොළු මල්
වැට වටකෙරුවා
තුන් දවසක්
අමනාපෙන් සිටි කළු
නෝක්කාඩු
බැල්මෙන් බැලුවා

ගල මතුපිට මල පිපෙන්න
ගල මතුපිට මල පිපෙන්න
මල වට බමරිඳු නටන්න
මල වට බමරිඳු නටන්න
වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න
වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න
ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න
ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න

ගල මතුපිට මල පිපෙන්න
මල වට බමරිඳු නටන්න
වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න
ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න

ගලා හැලෙන
වැහිවතුර වගේ උඹ
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්
ගලා හැලෙන වැහි
වතුර වගේ උඹ
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්

වෙලා මගේ හිත
ඉනාවකින් තව
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්
වෙලා මගේ හිත
ඉනාවකින් තව
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්

හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්
හිනාවෙයන් කළු හිනාවෙයන්

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021