මුල ගී පද වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
F
T
P

වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු ගී පද

වලාකුළක් ගෙන
මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව
නළියන වැලි කතරේ

රත් වුණු වැලි කැට
පුපුරන
මැද පෙර දිග
මරු කතරේ

වලාකුළක් ගෙන
මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව
නළියන වැලි කතරේ

රත් වුණු වැලි කැට
පුපුරන
මැද පෙර දිග
මරු කතරේ

වතුර මලෙන් නා
දොළ අමතක කර
දූලි සුළං විඳ
වෙළ අමතක කර
විදුලි පහන් මැද
සඳ අමතක කර
දෙපා අබියසට
ගමු අපි සුර පුර

වලාකුළක් ගෙන
මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව
නළියන වැලි කතරේ

රත් වුණු වැලි කැට
පුපුරන
මැද පෙර දිග
මරු කතරේ

නගර දනවු මැද
සුවිසල් මන්දිර
අතැර උපන් රට
නොරටුන් ලං කර
පඳුරු පතොක් කටු
අතගා උල් කර
විනෝද වෙමු අපි
ලේ මස් දිය කර

වලාකුළක් ගෙන
මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව
නළියන වැලි කතරේ

රත් වුණු වැලි කැට
පුපුරන
මැද පෙර දිග
මරු කතරේ

වලාකුළක් ගෙන
මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව
නළියන වැලි කතරේ

රත් වුණු වැලි කැට
පුපුරන
මැද පෙර දිග
මරු කතරේ

ගීත ගායනය

විජය කුමාරතුංග
විජය කුමාරතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021