මුල ගී පද වන සිවුපාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද
F
T
P

වන සිවුපාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද ගී පද

වන සිවුපාවුන්
වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන්
වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන්
දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ
වාසනාවන්

වන සිවුපාවුන්
වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන්
වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන්
දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ
වාසනාවන්

වල්මත් වූවන්
දැක මහ වන මැද
යා යුතු මාවත පෙන්වා
ඒ දෙස බලමින්
සැනසෙන මිනිසුන්
ඉටු දෙවියන්
ලොව සිටිනා

වන සිවුපාවුන්
වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන්
වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන්
දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ
වාසනාවන්

කඳුළු සලන්නන්
කඳුළින් ගොඩගෙන
මුවගේ හසරැල් රඳවා
තුටු කඳුළින් නෙතු
සරසන දෙවියන්
පුද දෙමු
දෙවොලට කැඳවා

වන සිවුපාවුන්
වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන්
වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන්
දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ
වාසනාවන්

වන සිවුපාවුන්
වැනි මිනිසුන් මැද
දෙවි දේවතාවුන්
වැනි මිනිසුන් ඇත
ඒ දේවතාවන්
දිව්‍යාංගනාවන්
මනු ලෝ තලයේ
වාසනාවන්

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021