මුල ගී පද වනේ වන මලක් නොවී
F
T
P

වනේ වන මලක් නොවී ගී පද

වනේ වන මලක් නොවී
උයනක පිපුණේ ඇයි
කියන්න මට මගේ
පුංචි කුමාරී
එහෙම කළේ ඇයි
දෙදෙනෙකු හට
පොදු මලක් වෙලා
නුඹ පිපුණේ
මේ ගිම්හාන කාලයේ

උයන් මැදින් ගඟ ගලා බසිද්දී
ඒ මැද පිපුණේ ඇයි
කියන්න මට මගේ පුංචි කුමාරී
එහෙම කළේ ඇයි
මේ වස්සාන කාලයේ

කොහෙදෝ සිට ආ
මත් බඹරෙකු හට
රොන්සුණු දුන්නේ ඇයි
කියන්න මට මගෙ
පුංචි කුමාරී
එහෙම කළේ ඇයි
මේ වසන්ත කාලයේ

වනේ වන මලක් නොවී
උයනක පිපුණේ ඇයි
කියන්න මට මගේ
පුංචි කුමාරී
එහෙම කළේ ඇයි
දෙදෙනෙකු හට
පොදු මලක් වෙලා
නුඹ පිපුණේ
මේ ගිම්හාන කාලයේ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රෝහණ මහලියනආරච්චි

සංගීත නාද රටා

කරුණාරත්න විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021